Lasteaiast Õppe-ja kasvatustegevus Lapsevanemale Rühmad Lastehoid Kontakt


 

Kodukord

Prindi Home
 

Kodukord:

1.Eralasteaed Kaur on tervist edendav lasteaed, mis on  avatud 7.00 – 19.00
1.1Rühmad on avatud 7.00 – 19.00.
 Laste ealistest vajadustest lähtuvalt on koostanud päevakava ja tegevuskava, millega saab lapsevanem tutvuda rühmas.

1.2. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest. (Tervisekaitse nõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale, Eesti  Vabariigi lastekaitse seadus, eralasteaed Kaur põhikiri)

1.3. Kodukord on avalikustatud lasteaia veebilehel ja on lasteaias paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.

1.4. Kodukord on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

 

2. Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine

2.1. Lapsevanem toob lapse lasteaeda enne õppe-ja kasvatustegevuste algust ja viib sealt ära endale sobival ajal järgides lasteaia päevakava. Planeeritud õppetegevused algavad orienteeruvalt 09.15. Last lasteaeda tuues varuge endale piisavalt aega, et saata laps rühma.

2.2. Lapsevanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.

2.3. Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt tutvustatud ja volitatud esindajatele.

2.4. Rühma töötajal on keelatud last anda üle alaealisele või selleks volitamata isikule.

2.5. Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järgi õigeaegselt, on tal kohustus sellest teavitada rühma töötajat lasteaia kontakttelefonil.

2.6. Palume lapsele järele tulla hiljemalt 18.45, et lapsel oleks aega rahulikult riietuda.  Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järgi tuldud, ootab rühma töötajalapsevanemat (30 min) peale lasteaia sulgemist. Samal ajal proovib rühma töötaja telefoni teel kontakti saada lapse vanematega või volitatud esindajatega ning teavitab olukorrast direktorit. Kui ka siis pole lapsevanem lapsele järele tulnud, teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.

2.7. Koolieelikute rühma laps võib üksi koju minna ainult lapsevanema vastutusel ja sellekohase kirjaliku avalduse alusel lasteaia direktorile.

2.8. Lapsevanem teavitab rühma õpetajat, kui laps haigestub või mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda.

2.9. Kui muutub Teie kodune aadress või telefoninumber kodus/ tööl, siis palun teavitage sellest rühma õpetajat. 

 

3. Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine

3.1. Lapsevanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe-ja kasvatustegevuse korraldust.

3.2. Lasteaia töötajad kujundavad erivajadustega lastele koostöös lasteaia pidaja ja kohaliku omavalitsusega laste arengut soodustava ja võimalustele vastava keskkonna.

3.3. Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.

3.4. Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise-või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel lasteaia direktorit.

3.5. Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel direktori määratud lasteasutuse pedagoogiga.

Kui Teie laps vajab mingis osas erihoolt, siis teavitage sellest õpetajat (näiteks diabeet, epilepsia, astma vm haigus, samuti tundlikud kõrvad, higistamine jne). 

3.6. Lapse nakkushaigusesse haigestumisest on vajalik teavitada õpetajat esimesel võimalusel.

3.7. Lapsel peavad kaasas olema isiklikud hügieenivahendid (kamm, taskurätt, vajadusel vahetuspesu).

3.8. Lapsel peavad olema libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõud, et vähendada komistamis-ja kukkumisohtu.

3.9. Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.

3.10. Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.

3.11.Liikumistegevuseks on vajalik mugav spordiriietus (T-särk ja lühikesed püksid), mis on soovitav panna eraldi kotti. 

3.12.Et ära hoida riiete ja jalanõude vahetusse sattumist palume need varustada lapse nimega. 

3.13.Lapsele on mugavad sellised vahetusjalanõud, mille jalga panekuga ja jalast võtmisega saab laps ise hakkama (takjariba- kinnituse ja kannarihmaga jalatsid). 

3.14. Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.

3.15. Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Lapsevanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.

3.16. Nakkushaiguse kahtlusega laps tuleb lasteaia töötajal võimaluse korral eraldada teistest lastest, kuid teda ei tohi paigutada üksinda eraldi ruumi.

3.17. Lasteaia direktor teatab telefoni teel või e-kirjaga Terviseametile ning avaldab vanematele teate lasteasutuses levivast nakkushaiguse puhangust või juhtumist, nimetamata seejuures haigestunud ja nakkuskahtlusega laste nimesid.

3.18. Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteaias eri puhastuskorda ja kätepesemise nõudeid, järgides Terviseameti juhiseid.

3.19. Soodsate ilmastikutingimuste korral peab võimalikult palju laste tegevusi toimuma lasteaias õues.

3.20. Lasteaias toitlustatakse lapsi kolm korda päevas, hommiku- ja lõunasöök ning õhtuoode Palume teavitada õpetajat, kui lapsel on vastunäidustusi mõne toiduaine suhtes (allergia vm tervislik põhjus). 

3.21.Lapsevanemal on võimalus valida päeva toidukordade arvu kalendrikuu arvestuses (esitab avalduse).

3.22.Toidult mahavõtmiseks tuleb teatada lapse puudumisest lasteaeda hommikul kuni kella 9.00ni, siis on laps toidult maha võetud teatamisele järgnevast päevast

3.23. Päevakavas on oma kindel koht päevaseks puhkamiseks („vaikne tund“).

3.24. Igas rühmas viivad õpetajad läbi laste arengu hindamist, millest antakse tagasisidet lapsevanematele arenguvestluste näol.

3.25. Siirdudes kooli, saab laps kaasa koolivalmiduskaardi, kus kirjeldatakse lapse valmisolekut kooliks nii psüühilisest, emotsionaalsest, füüsilisest kui ka vaimsest arengust.

 

4. Turvalisuse tagamine

4.1. Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi-ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.

4.2. Lasteaias on mängu-ja võimlemisvahendeid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredeleid, spordi-ja mänguväljaku ning võimlemisvahendeid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt.

4.3. Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et on välditud vigastuste tekkimine ja lastel on võimalikult palju ruumi mängimiseks.

4.4. Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on keelatud.

4.5. Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul vastavad õpetaja või õpetajat abistava töötaja ja laste suhtarvud koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud piirnormidele.

4.6. Laste puhke-või magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja.

4.7. Kui laste õuesolekuajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.

4.8. Laste ujulasse, basseini, veekeskusesse või veekogu avalikku supluskohta suplema viimisel on vähemalt iga seitsme lapse kohta pedagoog, treener või täiskasvanu, kes jälgib pidevalt lapsi ja juhendab vees toimuvaid tegevusi ning osutab vajaduse korral abi.

4.9. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.

4.10. Lasteaia mängualale ei sõida lapsed, lapsevanemad ega töötajad jalgratastel, vaid lükkavad ratast käekõrval.

4.11. Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju.

4.12. Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.

4.13. Lapsed, lapsevanemad ja lasteaiatöötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.

4.14. Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteaia kriisimeeskonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.

4.15. Vanema/õpetaja vastutusala:

  • Lapse eest vastutab lasteaias viibimise ajal rühma õpetaja.
  • Lasteaia ühistel üritustel vanematega vastutab lapse eest lapsevanem.
  • Lapsevanem vastutab lapse eest õuealal hetkest, mil õpetaja on lapse vanemale üle andnud.

 

5.Koostöö

Hea koostöö lapsevanemate ja lasteaia vahel on aluseks laste kohanemisele ning turvatunde tagamisele lasteaias. See omakorda soodustab igati lapse arengut.

5.1 Küsimuste, murede, probleemide ja ettepanekutega pöörduge alati julgelt rühmaõpetajate, liikumisõpetaja, muusikaõpetaja, juhtkonna poole. Vastuse saadame vähemalt viie tööpäeva jooksul.

5.2 Lapsevanemal on õigus tutvuda õppekavaga, tegevuskavaga ja lasteaia arengukavaga. Iga rühma stendil on tutvumiseks välja pandud nädala tegevusplaanid, laste tööd ja muu oluline info. Ärge unustage seda tähele panna, sest lapsele on innustav, kui tema tegevuse vastu huvi tuntakse.

5.3 Uusaastale, EV aastapäevale, võidupühale ja esimesele jõulupühale vahetult eelnev tööpäev on kolme tunni võrra lühendatud (Töölepingu seadus § 53).

5.4 Rühma koosolekul otsustatakse igal sügisel lasteaias teatrietenduste osavõtt ja teatripileti eest tasumine.
 

6. Laste ning lasteaia töötajate vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamine

6.1 Lastel on lasteasutuses õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel. 

6.2 Lasteaia päeva jooksul lahendab laste omavahelisi sotsiaalseid juhtumeid rühma õpetaja. Kui laps käitub viisil, mis on ohtlik teistele, näiteks ründab teist last või õpetajat, on õigus selline tegevust katkestada. Õpetaja peab sekkuma, kui näeb last, kes ründab teist last või meeleheites enda valu trotsides lõhub asju. Lasteaia direktoril on õigus nõuda oma töötajatelt, kes olid süü- või väärteo tunnistajaks, kirjalikku seletust, millele järgneb juhtumianalüüs.

6.3 Lasteaia personal on kohustatud andma teavet valla- või linnavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö- või lastekaitseküsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.

6.4 Kui lasteaia ruumides või territooriumil viibivad alkoholi-ja /või narkojoobes või suitsetavad isikud, tuleb teavitada koheselt direktorit ja tegutseda vastavalt korrale ("Õpetajate ja teiste lasteaia töötajate käitumine hädaolukorras").

6.5 Lasteaia hoonet valvab turvafirma USS.

6.6 Kui rühmaõpetaja on avalikustanud oma lapsevanemale oma isikliku mobiiltelefoni numbri, siis on soovitav helistada õpetajale tööpäeviti kuni kella 19.00. 

 

Web2
 
www kujundamine