Lasteaiast Õppe-ja kasvatustegevus Lapsevanemale Rühmad Lastehoid Kontakt


 

Põhimõtted

Prindi Home
 

1. Lapse eakohast arengut soodustab kodu ja lasteaia koostöö. Lasteaia töö on perekonnale avatud. Toetatakse ja abistatakse vanemaid õppe- ja kasvatusküsimuste lahendamisel, vajadusel nõustatakse neid.

2. Kasvatamisel ja arendamisel väärtustatakse eesti kultuuritraditsioone ning arvestatakse  teistest rahvustest laste kultuuri eripära

3. Võimaldatakse individuaalõpet, arvestades lapse eripära.

4. Õppe- ja kasvatustegevus toimub päevakava alusel.

5. Tähtsustatakse mängu, mille käigus omandatakse ja kinnistatakse teadmisi, oskusi, sotsiaalseid kogemusi, kujundatakse eneseteenindamisoskusi ja tööharjumusi.

6. Luuakse kehalist aktiivsust stimuleeriv, mitmekesiseid liikumisvõimalusi pakkuv õpikeskkond.

7. Integreeritakse erinevaid ainevaldkonnad.

8. Luuakse võimalused laste esteetilisele kasvatusele erinevate kunstiliikide tegelemiseks igas vanuserühmas (draama, muusika, tants, kujutav kunst)

9. Planeeritakse tegevusi nii, et lapsel oleks võimalik teha valikuid. See õpetab last iseseisvalt tegutsema, oma tegevust korrigeerima ja tulemuste eest vastutama.

10. Kuue- kuni seitsmeaastaste laste päevakavasse võetakse tegevusi, mis soodustavad sisseelamist kooliellu. Enam tähelepanu osutatakse õppimise alusoskuste kujundamisele.

Web2
 
Kodulehtede valmistamine